GIETHOORN SPREEKT ZICH MASSAAL UIT: GEEN WEG DWARS DOOR DE POLDER, ZO SPOEDIG MOGELIJK NIEUWBOUW WONINGEN EN SNEL ONDERZOEK NAAR VERPLAATSING LOSWAL EN WATER IN NOORD

De resultaten van de gehouden enquête over de herinrichting van de Gieterse Polder en het centrumgebied zijn duidelijk: er moet een plan B komen voor de loswal, de mogelijkheden voor extra vaarverbindingen bij de kern Noord verder verkend en zo snel als mogelijk worden begonnen met woningbouw. Een oplossing voor de overlast aan de Kerkweg moet gevonden worden in een nieuwe ontsluitingsweg waarbij ondernemers bereikbaar en zichtbaar blijven, met zo min mogelijk impact op de bewoners en op de polder zelf.

Enquête massaal ingevuld
In vervolg op de zeer druk bezochte inspraakavond op 16 februari jl., die gezamenlijk werd georganiseerd door ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en gemeente Steenwijkerland, hebben vele belanghebbenden via de enquête hun mening laten horen. Maar liefst 471 reacties in een dorp met ca 1.000 woningen is enorm veel en laat zien dat de onderwerpen erg leven in Giethoorn.

Giethoorn wil géén weg dwars door de polder
Belangrijk onderwerp was de ontsluiting / autoluw maken van het stuk Binnenpad/Kerkweg nabij restaurant ’t Vonder. Vrijwel iedereen (90%) is het er over eens dat er iets aan de situatie veranderd moet worden, maar hoe, daarover lopen de meningen uiteen. Van de 4 mogelijke ontsluitingswegen wordt een weg langs het oude koepad vanaf boerderij Rodermond naar het zuiden het meest geschikt gevonden (55% noemt deze optie gewenst of zeer gewenst), gevolgd door een weg direct achter de huizen (42% geschikt of zeer geschikt). Deze top 2 is gelijk voor ondernemers en niet-ondernemers.

De voorkeursvariant van de gemeentelijke projectorganisatie is een ontsluitingsweg dwars door de polder langs een oud historisch dijkje, waarover achter de schermen al jaren gesproken. Deze optie roept echter veel weerstand op en wordt door een ruime meerderheid afgewezen. Maar liefst 60% vindt deze variant niet geschikt of zeer ongeschikt. Met name door de grote impact op de open ruimte. Slechts 25% van de respondenten is positief over deze variant en onder ondernemers zelfs maar 19%.

Opvallend is overigens de voorkeur van de bewoners in de betreffende buurt, op wie de maatregelen de meeste impact hebben. Hun 1e keuze is de weg langs het oude koepad (63% positief), maar hun 2e keuze (43%) is juist géén ontsluitingsweg, maar een andere, nader te bepalen, oplossing. Zij vrezen dat hun rust achter het huis wordt verstoord bij een ontsluitingsweg direct achter de huizen.

Ook alternatieve oplossingen worden aangedragen, waaronder combinaties van ontsluitingstrajecten en/of eenrichtingsverkeer, zodat de weg minder breed hoeft te worden om de impact op de polder te beperken. Diverse respondenten benadrukken – in verschillende bewoordingen – dat een met gemeenschapsgeld aan te leggen weg daadwerkelijk het algemene belang van Giethoorn moet dienen, dus voor een brede groep bewoners en ondernemers.

Loswal en de molen: meenemen in de plannen!
De meerderheid van de respondenten (61%) is van mening dat er pro actief moet worden gezocht naar een alternatieve locatie voor de loswal en dat dit moet worden meegenomen in de plannen voor de polder. “De loswal en molen staan direct op de rand van de polder en hebben direct invloed op de te maken keuzes” aldus een mening.

Graag fiets- en wandelpaden
Een goede en veilige verbinding voor kinderen die op de fiets naar de nieuwe fusieschool OBS de Punter gaan wordt positief ontvangen. Ook andere fietspaden en wandelpaden voor recreatief gebruik voor bewoners en bezoekers kunnen op bijval rekenen. Echter niet iedereen is enthousiast. Er wordt ook gewaarschuwd voor te veel drukte in de polder die eigenlijk zo leeg mogelijk zou moeten blijven. Een wens is ook om fietsers en wandelaars fysiek van elkaar te scheiden.

Woningbouw: snel!
Ca. 80% vindt het een (zeer) goed idee om woningen te realiseren in leegstaande panden/boerderijen. Ook nieuwbouw op de huidige plek van de sportvelden wordt geschikt geacht (69%), net als uitbreiding ten zuiden van de nieuwbouw in Giethoorn Noord (71%). Minder positief is men over woningbouw langs de Beulakerweg (tussen Noord en de Deukten; 48% positief) en duidelijk negatief wordt geoordeeld over woningbouw achter de Nering, ten noorden van de Cornelisgracht. 60% vindt deze locatie (totaal) niet geschikt. Opvallend vaak wordt opgeroepen om zo snel mogelijk  nieuwe woningen (o.a. voor Gieterse jongeren) te realiseren en ook opties aan de westkant van het kanaal te onderzoeken.

Waar moeten de sportvelden dan komen?
Indien er woningbouw komt op de plek van de sportvelden, zal hiervoor een nieuwe locatie worden gekozen. Bij de keuze tussen boerderij Rodermond en een plek achter OBS de Punter, blijkt achter de school veruit favoriet met 70% (zeer) geschikt versus 51% voor Rodermond.

Bewoners in de omgeving van de Punter zijn iets minder enthousiast over een sportvelden in ‘hun achtertuin’ maar wijzen deze optie ook niet massaal af. Zij beoordelen beide opties ongeveer gelijk.

Bestemming Rodermond
Gekeken naar wat dan een geschikte bestemming is voor boerderij Rodermond scoren sportvelden goed (51% positief) en duidelijk beter dan buurboerderij of beheerboerderij. Net iets positiever is men over evenementenlocatie. 58% vindt dit (zeer) geschikt.

Locatie informatiepunt
Rodermond scoort niet goed als alternatieve locatie voor het huidige informatiepunt. Slechts 11% kiest dit als beste locatie. De duidelijke voorkeur gaat uit naar nieuwbouw op een nader te bepalen locatie in het centrumgebied (44%). De rest wil behoud van huidige infopunt of anders, bijvoorbeeld helemaal geen centraal punt (“Is toch niet meer van deze tijd?!”), maar infozuilen/borden, apps en online info

Water in Noord?
Gevraagd is ook naar het idee om een zwemplas en haventje te realiseren in Giethoorn Noord. Bewoners in Noord zijn hierover het meest positief. 53% van hen vindt beide een goed idee. 15% is positief over een zwemplas óf een haventje. Ongeveer een derde wijst juist beide ideeën af. Zij vinden het bijvoorbeeld onnodig (duur) of zijn bang voor aanzuigende werking. Bewoners in Noord zijn ook duidelijker over het nader onderzoeken van de mogelijkheden voor een bevaarbare gracht van Noord naar de molen. 61% wil dat de haalbaarheid serieus wordt onderzocht, versus 51% onder alle respondenten.

Parkeren in Noord
Slechts 20% van de respondenten wil geen aanpassing van de parkeersituatie in Giethoorn Noord. Tussen de twee opties om de situatie wel aan te passen (tegenover de Landije of in combinatie met woningbouw op locatie sportvelden) krijgt geen van de opties de duidelijke voorkeur.

Parkeren Centrum
Tenslotte is een plan getoond om in het centrum rondom de Plus een betere scheiding te maken tussen toeristen parkeren en parkeren bij de Plus. Wegen worden verlegd, parkeerplaatsen opgeschoven en ook de bussen staan niet meer vlak bij de appartementen. 85% vindt dit een goed idee. Bijna 5% staat er niet achter. 11% heeft een andere mening en licht die nader toe, soms met concrete oplossingen.

Voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang is zeer verheugd over de hoge respons “Dit toont de betrokkenheid van de inwoners aan met   de Gieterse Polder. Daarom hebben  we keer op keer bij de gemeente  aangedrongen op een zorgvuldig proces”.

Voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt: “Het is helder dat we in Giethoorn op belangrijke onderwerpen echt andere keuzes maken dan de voorstellen van de gemeentelijke organisatie in het Paridon & de Groot rapport. De voorgestelde ontsluitingsweg, de keuzes rond het uitsluiten van loswal en molen en het niet verder willen onderzoeken van mogelijkheden van water zijn echt gemiste kansen”

“Nu is het aan de politiek” aldus van Dijk “Het dorp heeft zich duidelijk uitgesproken. Dat is echte burgerparticipatie. Het lijkt mij helder dat het daarmee voor de gemeenteraad duidelijk moet zijn welke onderwerpen verder uitgezocht moeten worden. Het zou onbegrijpelijk zijn als de gemeente nu nog steeds opties blijft uitsluiten en volharden in de eigen gedachten.”

Alle resultaten bekijken? Zie voor alle details incl. de toelichtingen: enquete resultaten anoniem
N.B. alle eigennamen en naar personen herleidbare beschrijvingen zijn uit de antwoorden verwijderd, tenzij noodzakelijk en relevant voor bijvoorbeeld locatie aanduiding. Ook (irrelevante) kritiek naar anderen is verwijderd om dit voor publicatie geschikt te maken